-->
Quá Tải Trong C++ (Overloading in C++)

Quá Tải Trong C++ (Overloading in C++)

Quá Tải (Overloading) Quá tải trong C++ có 2 dạng: Dùng nhiều hàm có cùng một tên nhưng có đối số khác nhau, gọi là quá tải hàm! Dùng các cà...